Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Směnka "bez protestu"


Vlastní směnka na stránce www.smenka-vzor.cz obsahuje doložku "bez protestu". Toto stručné znění v textu směnky má velmi velký význam, protože ovlivňuje podstatnou mírou obsah směnečného vztahu. Vylučuje totiž povinnost protestovat a uplatňuje se zejména v případě protestů pro nepřijetí a protestů pro neplacení.

Zákon vyžaduje umístění protestní doložky na přední nebo zadní část směnky. Spolu s doložkou se na směnce musí nacházet i podpis výstavce.

V období, kdy protest ještě nebyl upraven v právních předpisech, věřitel velmi těžko prokazoval, že směnku předložil dlužníkovi na plnění včas a v dohodnutém místě. Důkazní břemeno nesli věřitele, který musel svá tvrzení prokázat důkazy, čímž se stěžovalo vydobytí pohledávky vůči dlužníkovi.

Směnečný protest je upraven v zákoně č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový zákon. Nejdříve je upravená obecná část Protesty směnky.

Existuje několik definic protestu: "Protest je zákonem detailně upravené písemné osvědčení, které na žádost oprávněné osoby vydává stanovený orgán. Oprávněná osoba si touto listinou sjednává požadovaný důkaz o tom, že učinila úkony, které zákon předpokládá pro výkon některých práv ze směnky. "(J. Kotásek) Jde v podstatě o úřední zjištění, jehož výsledkem je důkaz o tom, že určitá skutečnost nenastala. Protest je první úkon směřující k uplatnění práva ze směnky. Protestům se zjišťuje, že bylo odepřeno přijetí nebo placení směnky

Protest může být proveden pouze na žádost oprávněné osoby, která má zájem na osvědčení skutečností zjišťovaných směnečným protestem.

Protest se provádí u soudu, u notáře nebo na obecním / městském úřadě (obci). S provedením protestu jsou samozřejmě spojeny poplatky, nadrahšie jsou u soudu au notáře.

Účastníky protestu jsou: žadatel o provedení protestu (tzv. protestant) a ten, vůči komu se protestuje.

Výsledkem protestu je tzv. protestná listina, která slouží jako důkaz v řízení při vymáhání směnky. Protestní listina má charakter veřejné listiny.

Známe protesty: "PROTEST PRO NEPŘIJETÍ" Účelem provedení tohoto protestu je zajištění důkazu o tom, že směnka byla včas předložena k přijetí a toto přijetí bylo odmítnuto.

"PROTEST PRO NEPLACENÍ" Účelem tohoto protestu je potvrzení skutečnosti, že směnka byla řádně předložena osobě uvedené na směnce a přesto nebyla částečně nebo úplně proplacena.